Föreningen Visans Vänner i Båstad, stiftad den 29 september 1995 med säte i Båstad kommun, har till ändamål att som en förening för viskonst värna om den levande traditionen från förr till nu och verksamt främja visans vidare utveckling även i experimentell och sökande form. Föreningen vill även främja kamratskap, samhörighet och god sammanhållning mellan visvänner inom och utom landet. Inom föreningen bör även andra konstnärliga uttrycksformermed anknytning till visan beredas utrymme.

MEDLEMSKAP

§ 1. MEDLEMMAR

Visintresserad person, som vid föreningens träffar eller på annat sätt dokumenterat sitt visintresse kan beviljas medlemskap.

§ 2. ANSÖKAN

Ansökan om medlemskap ställes till styrelsemedlem. Medlemskap kan enbart beviljas av en enig styrelse, som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.

§ 3. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter skriftlig påminnelse inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbeter föreningens syften eller ej rättar sig efter föreningens stadgar kan uteslutas av en enig styrelse.

STYRELSE

§ 5. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av en ordförande jämte lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och arkivarie.

§ 6. MANDATPERIOD

Ordföranden väljs på två år. Ordinarie ledamöter väljs på två år på sådan sätt att halva antalet väljs vid varje årsmöte.

§ 7. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordförande och en därtill vald ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst en vecka före sammanträdet. Ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall.

§ 9. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode utgår ej.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 10. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

REVISION

§ 11. REVISION

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer. Revisorerna får ej vara ledamöter i föreningens styrelse.

§ 12. GRANSKNING

Styrelsen tillhandahåller revisorerna föreningens räkenskaper, mötesprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltning av senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

FÖRENINGSMÖTE

§ 13. Föreningsmöte

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte, som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, däe dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörandet genom lottning. Årsmöte avhålles på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt då minst 10 medlemmar så hos styrelsens ordförande så begär. Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före åresmöte eller extra föreningsmöte.

§ 14. ÄRENDE PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera

protokollet, samt vara rösträknare.

3. Fråga om årsmötet behöriga utlysande.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för

senaste verksamhetsåret.

5. Revisorernas berättelse.

6. Godkännande av årsredovisning och fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av tillgängliga vinstmedel.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Beslut om årsavgift till förening för innevarande verksamhetsår.

9. Val av ordförande på två år.

10. Val av ledamöter i styrelsen på två år.

11.Var av revisorer på ett år.

12.Val av ledamöter i valberedningen, samt sammankallande på två år.

13.Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast en vecka före årsmötet.

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan får ej göras till föremål för beslut. Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.

§ 15. EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Vid extra föreningsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte möte annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av ordförande jämte en vid mötet vald justeringsman.

§ 16. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

STADGAR

§ 17. STADGEÄNDRING

För ändring eller tillägg av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte, och att vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 18. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft efter beslut vid första årsmötet i januari 1996 men skall fram till dess gälla interimistiskt.

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

§19. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av avgivna röster. Föreningens tillgångar, efter avräknade skulder, tillfaller efter upplösningen föreningen NordVisa för fri disposition. Inventarierna tillfaller kommunens musikskola. Arkivet tillfaller Svenskt Visarkiv.

Verksamhetsberättelse

Filerna är i PDF-format och klickar du på dom öppnas dessa i nytt fönster.

Föreningen Visans Vänner i Båstad, stiftad den 29 september 1995 med säte i Båstad kommun, har till ändamål att som en förening för viskonst värna om den levande traditionen från förr till nu och verksamt främja visans vidare utveckling även i experimentell och sökande form. Föreningen vill även främja kamratskap, samhörighet och god sammanhållning mellan visvänner inom och utom landet. Inom föreningen bör även andra konstnärliga uttrycksformermed anknytning till visan beredas utrymme.

MEDLEMSKAP

§ 1. MEDLEMMAR

Visintresserad person, som vid föreningens träffar eller på annat sätt dokumenterat sitt visintresse kan beviljas medlemskap.

§ 2. ANSÖKAN

Ansökan om medlemskap ställes till styrelsemedlem. Medlemskap kan enbart beviljas av en enig styrelse, som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.

§ 3. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter skriftlig påminnelse inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbeter föreningens syften eller ej rättar sig efter föreningens stadgar kan uteslutas av en enig styrelse.

STYRELSE

§ 5. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av en ordförande jämte lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och arkivarie.

§ 6. MANDATPERIOD

Ordföranden väljs på två år. Ordinarie ledamöter väljs på två år på sådan sätt att halva antalet väljs vid varje årsmöte.

§ 7. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordförande och en därtill vald ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst en vecka före sammanträdet. Ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall.

§ 9. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode utgår ej.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 10. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

REVISION

§ 11. REVISION

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer. Revisorerna får ej vara ledamöter i föreningens styrelse.

§ 12. GRANSKNING

Styrelsen tillhandahåller revisorerna föreningens räkenskaper, mötesprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltning av senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

FÖRENINGSMÖTE

§ 13. Föreningsmöte

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte, som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, däe dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörandet genom lottning. Årsmöte avhålles på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt då minst 10 medlemmar så hos styrelsens ordförande så begär. Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före åresmöte eller extra föreningsmöte.

§ 14. ÄRENDE PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera

protokollet, samt vara rösträknare.

3. Fråga om årsmötet behöriga utlysande.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för

senaste verksamhetsåret.

5. Revisorernas berättelse.

6. Godkännande av årsredovisning och fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av tillgängliga vinstmedel.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Beslut om årsavgift till förening för innevarande verksamhetsår.

9. Val av ordförande på två år.

10. Val av ledamöter i styrelsen på två år.

11.Var av revisorer på ett år.

12.Val av ledamöter i valberedningen, samt sammankallande på två år.

13.Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast en vecka före årsmötet.

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan får ej göras till föremål för beslut. Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.

§ 15. EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Vid extra föreningsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte möte annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av ordförande jämte en vid mötet vald justeringsman.

§ 16. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

STADGAR

§ 17. STADGEÄNDRING

För ändring eller tillägg av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte, och att vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 18. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft efter beslut vid första årsmötet i januari 1996 men skall fram till dess gälla interimistiskt.

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

§19. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst tre fjärdedelar av avgivna röster. Föreningens tillgångar, efter avräknade skulder, tillfaller efter upplösningen föreningen NordVisa för fri disposition. Inventarierna tillfaller kommunens musikskola. Arkivet tillfaller Svenskt Visarkiv.

Verksamhetsberättelse

Filerna är i PDF-format och klickar du på dom öppnas dessa i nytt fönster.